Konferencja „Człowiek wobec pytań o sens życia”

Zakład Antropologii Filozoficznej Instytutu Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Polskie Towarzystwo Antropologii Filozoficznej przy współpracy Koła Studentów Filozofii UAM zapraszają do uczestnictwa w ogólnopolskiej konferencji naukowej pod tytułem
Człowiek wobec pytań o sens życia,
która odbędzie się w dniach 8-9 czerwca 2018 r. w Poznaniu.

Adres wydarzenia na Facebook’u: https://www.facebook.com/events/2126775370886480/

Uczestnicy będą mieli okazję podjąć refleksję zarówno przedmiotową, jak i metateoretyczną, problemowy oraz historyczny namysł nad tytułowymi zagadnieniami. Kwestie ludzkiego samozrozumienia oraz racji osobowego bytu stanowiły ważny obszar dociekań w wielu tradycyjnych koncepcjach filozoficznych – z drugiej wszakże strony szczególnie chętnie i szeroko dyskutowano nad formułą podważenia fundamentalistycznych orientacji antropologicznych i uchylenia samej idei sensu. Konferencja powinna przyczynić się do uzupełnienia obecnego stanu badań oraz systematyzacji analiz dotyczących tożsamości człowieka, celu i wartości jego życia.

Proponowane grupy tematyczne:
• Dawne i współczesne poglądy filozoficzne na temat człowieka i świata sensu.
• Sens życia a wieloznaczność, przemiany i otwartość ludzkiego istnienia.
• Sens vs wartość, telos i ugruntowanie podstaw osobowego bytu. Od eschatologii do stanowisk postmetafizycznych.
• Egzystencjalne obawy oraz zagrożenia w świetle obecnego statusu, dokonań i perspektyw logoterapii.

Miejsce: Instytut Filozofii UAM, ul. Szamarzewskiego 89c, 60-568 Poznań
Czas wystąpienia: 20 minut

Opłata konferencyjna wynosi 300 zł (kwota ta obejmuje m. in. koszt obiadów oraz uroczystej kolacji). Dla osób zainteresowanych istnieje możliwość dodatkowego wykupienia noclegu w hotelu akademickim Jowita, w pokojach jedno- lub dwuosobowych (szczegółowe dane zawarte są w formularzu zgłoszeniowym).
Informacje o terminie płatności oraz pozostałych kwestiach organizacyjnych zostaną przesłane do dnia 8 kwietnia 2018 r. w zawiadomieniu o przyjęciu referatu.

Zgłoszenia wraz z abstraktem (ok. 0,5 strony) prosimy przysyłać na adres e-mail: humanizm@amu.edu.pl do 25 marca 2018 r.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyboru zaproponowanych wystąpień. Przewidujemy publikację pokonferencyjną w formie drukowanej po uprzednim pozytywnym przejściu procedury recenzyjnej.

Komitet Organizacyjny:
Prof. dr hab. Ewa Piotrowska, Zakład Antropologii Filozoficznej Instytut Filozofii UAM, Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Antropologii Filozoficznej, e-mail: piotrow@amu.edu.pl
Prof. UAM dr hab. Mariusz Moryń, kierownik Zakładu Antropologii Filozoficznej w Instytucie Filozofii UAM, Polskie Towarzystwo Antropologii Filozoficznej, e-mail: moryn@amu.edu.pl
Mgr Damian Kałużny, Instytut Filozofii UAM, e-mail: kaluuzny.damian@gmail.com
Mgr Artur Nyczak, Instytut Filozofii UAM, e-mail: artur.nyczak@amu.edu.pl

Organizacyjne spotkanie KSF

Serdecznie zapraszamy studentów wszystkich lat na walne zebranie Koła Studentów Filozofii, które odbędzie się dnia 26 Października br. o godzinie 18:30 w sali 215 (Sala im. Kazimierza Ajdukiewicza w Instytucie Filozofii).
Podczas spotkania omówione zostaną kwestie związane z tegoroczną działalnością Koła oraz z organizacją poszczególnych sekcji.